A japáni követség Európában.

Vasárnapi Ujság

Pest, július 13-án 1862. 28-ik szám.

A japáni követség Európában.

Mint olvasóink tudják, több hét óta egy, 36 tagból álló japáni követség tartózkodik Európában, mely több tekintetben képes volt maga iránt érdeket kelteni, ugy, hogy hosszabb ideig hirlapiró és közönség egyaránt róla beszélt, s még jelenleg is nem egy adoma van róla forgalomban. Ide mellékelt képünk e követség három főszemélyét ábrázolja. A követség élén Tekenho-Utsi-Simodsuti-no-Kami ő excja, a pénz- és külügyek kormányzója, egy 53 éves férfiú áll, oldalán két miniszterrel, kiknek egyike, Mazdaira-lvami-no-Kanii, szintén a külügyi minisztériumban van alkalmazva s egyúttal Kanagava polgári és katonai kormányzója, egyike a gazdag ország legdazdagabb nemeseinek, egy alig 34 éves férfiú. A másik neve : Kiogock-Notono Kami. Még egy nevezetes személy van velők : Chibata-Sadataro, 40 éves férfiú, ugyanazon departement eleő hivatalnoka a rendőrségi ellenőr, ki ugyan nem meghatalmazott követ, de ennél még nagyobb. Neki nem szabad szólnia, de hallgatása rettenetes; feladata nem az alkudozás, hanem a felvigyázat, a szemmeltartás. „Árnyék"-nak nevezik; ő lépésről lépésre követi Tekenho-t, szó nélkül, kérlelhetlenül. Midőn egyszer Thouvenel, franczia külügyminiszter a követet szállásán meglátogatta, ez vonakodott vele beszédbe eredni, mivel az „árnyék" egy pillanatra épen távol volt; s csak midőn ez, t. i. Chiabata-Sadataro belépett s az ajtónál helyet foglalt, kezdődött meg köztük az alkudozás. A követségi kiséret a pénz- és külügyi minisztériumok hivatalnokaiból, szermesterekből (Ceremonienmeister) s négy tolmácsból áll. A 36 férfiú közt csupán öt nőtelen van, a többi a házasélet paradicsomát élvezi. Szóljunk még valamit azon országról, melyet e követség képvisel. Japánban az egyházi és világi hatalom teljesen el vannak választva egymástól.

A japáni követség Európában.

Legfőbb papjok, ki mikado vagy daíri-nak neveztetik, a legátalánosb tisztelet tárgya. Ő, „a nap fia," minden fóldi foglalkozástól, még a nép tekintetétől is távol áll; csupán évenkint egyszer lépdel végig a legszentebb templom üvegtetőzetén, mezítláb, s megengedi, hogy imádják — papucsait. Hogy mi történik palotájában, senkisem tudja. Profanus emberek profanus következtetéseket vonnak abból, hogy évenkint a legszebb 9 szűz vitetik hozzá. A császár egyedül és korlátlanul uralkodik. Czime béke idején: taigun, vagyis az igazság ura, háborúban pedig : siogun, azaz : harezok ura. Az ország fővárosában, Yeddoban lakik, melynek népessége 21/, millióra rug, s házsorai három, egy központú kört képeznek. A közép kört a császári vár foglalja el, mig a másodikban a nemesség, s a harmadikban a köznép lakik. A lakosság tiz osztályra szakad, melyek fövegeik által vannak egymástól megkülönböztetve. Az első osztálynál a kalap —mely lapos s közepén csucsos, mint egy chinai háztető— kivül fehér, belől arany; a másodiknál belől ezüst; a harmadiknál fekete és arany, a negyediknél fekete és ezüst; az ötödiknél a fekete kalap vörös kelmével van bóllelve, arany himzéssel, a hatodiknál ugyanilyen a kalap, csakhogy ezüsthimzéssel; a hetediknél egyszerű vörös, a nyolczadiknál a fekete béllés aranynyal van himezve, a kilenczediknél ezüstpaszomány s végre a tizedik osztálynál sima fekete béllés a kalapok ismertető jele. — A többi ruházatot illetőleg csak a kelme finomsága különbözteti meg az előkelőbbeket az alábbvalóktól. Mindenki szövött inget visel, mely a mellen egymásra hajtódik; továbbá egy földig érő öltönyt s szélesen felhasitott lábravalót, mely csípőben össze van kötve; s végül egy bő ujjast, melyre a czimer vagy himezve, vagy nyomva van. Lyukat és gombot egyet sem látni az egész öltözeten. Az övben kardot (a négy első osztály előkelőbbjei kettőt), egy legyezőt, egy pipát selyemtokban, dohányzacskót, Íróeszközt, egy pár füzet papiros-zsebkendőt (melyek törülő- és asztalkendőkül is használtatnak) s a rizsevéshez kanalat hordoznak. Lábbelijök ugy van készitve, hogy a hüvelyk a többi újtól elkülönzötten áll.

Kedvencz italuk az ánizspálinka (finom köményliqueur), legkedvesb ételök a nyers hal, mely előbb a szálkáktól megtisztittatik. Midőn Parisban valaki csodálkozva kérdezte : „Hogy lehet a nyers halat megenni ?" a követségi személyzet egyik tagja azt felelte : „Hát ti nem eszitek meg az osztrigát?"A japániak átalában józanul és mértékletesen élnek, azonban a gyönyörök élvezésében nem ismernek határt. Gazdag technikai ismeretekkel birva, ők a világ legügyesebb s legszorgalmasb munkásai. Japánban a földi mivelés igen magas fokon áll, s hogy mily nagy súlyt fektet arra a kormány, tanúsítja azon törvény is, mely szerint bármely föld, ha egy évig nem miveltetik, az államra száll. A követség több tagja folyékonyan beszél angolul, s az ezen nyelven irt könyvekből megismerkedtek az európai állapotok és szokásokkal. Japán népessége mintegy 36 millió főre rug.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése