Képek Japánból

Vasárnapi Ujság

1859. aprilis 3. (14. szám.)

Képek Japánból.

(Jeddo főváros.)

Japán a legutóbbi időkig ismeretlen volt az európaiak előtt, még a hollandok is, a nekik nyitott kikötőkből legfölebb egy mérföldnyire hatottak befelé a partokon. Legujabban azonban lord Elgin a fővárosban Jeddoban fölkereste a császárt s ott kereskedelmi szerződést eszközölt ki, mellynélfogva az európaiaknak Jeddóban még a lakás is meg van engedve.


Képek Japánból: Jeddo.

Jeddo Japánország Musasi tartományában fekszik, kiterjedése 20 angol mérföld s 1 1/2–2 millió lakossal bir. A világ legszebb városai közé tartozik, páratlan kiességü vidékével (lásd a rajzot); széles, világos utczái legtöbbnyire derékszögben metszik egymást. A vár a város közepén, egy halmon fekszik. Sánczok, árkok veszik körül s 12 angol mérföldnél nagyobb kiterjedéssel bir. Három, fal által elválasztott részből áll. Az elsőben a császár férfirokonai, a másodikban az ország hübéres fejedelmei, kik minden évben hat hónapot Jeddoban tartoznak tölteni, a harmadik, vagyis legbelsőbb osztályban maga a császár lakik, kit előbb Kubo, most pedig Tycoon néven neveznek. A fejdelmek és nemesek palotái igen terjedelmesek s néhol 120 láb szélességü utczákat is képeznek, mellyek a legjobb karban tartatnak fenn. A birtokosok magánlakát fákkal, virágokkal beültetett udvar veszi körül, mellynek négy oldalát a szolgaszemélyzet laka, az istállók s egyéb gazdasági épületek képezik. Az udvarba vezető kapu igen csinos tömöralaku fafaragvány, bevonva a legfinomabb fénymázzal.

Jeddo vidéke lakóinak házait mindenütt nyirott eleven sövény és karózat köriti. A ház, mint lakói is, tiszta. Minden falunak van fürdőháza, hol férfi, nő, vegyest fürdik. – A mező igen jó állapotnak örvend. Mindenütt van theaház, mint Európában kávéház, hol fiatal szép leányok szolgálnak fel, kik szép szemöldeik és fehér foguk által tünnek ki. Japánban az is egy megkülönböztető jel, hogy az asszonyok szemöldeiket leborotválják s fogaikat feketére festik; ellenben a leányok szép fehér fogakkal s szemölddel birnak.

Japánország majdnem teljesen ellentéte Chinának; itt minden a régiben tesped, ott ellenben a haladás ösvénye tünik elé. A széles utczák középen kikövezvék; az ablakokat csinos szövetü gyékényfüggönyök takarják, gyékény teriti be a padozatot is. Minden házhoz kis kert is tartozik. A tisztaság a japánok főjellemvonása. A japán igen tudvágyó s kész a jobb ujjal azonnal fölcserélni a roszabb régit. Nangasaki-ban már gépeket kovácsolnak vasutak s gőzkocsik számára.

Bennszülött gépészek s kapitányok vezetik a japán hadihajókat, mellyek közt már két gőzös is van. A villanytávirót, mellynek készitését az amerikaiaktól tanulták, már kezelni képesek; készitnek légmérőt, hőmérőt, szögmérőt stb. Táv- és górcsöveik igen jók és olcsók. Az üveget nemrégtől ismerik, sőt az ablakokr maig is ritkán használják; mindazáltal már van egy olly jeles hutájuk, melly az európainak semmiben sem igen engedő készitményt állit elő. Az ország belsejében egy rövid vasutat is készitettek.

A japánok közől sok beszél hollandul, nehány angolul is. Átalán igen tanulékonyak s ha fölveszszük, hogy csak három év óta állnak még közlekedésben az idegenekkel, ugy előrehaladásukat lehetlen nem csudálni.

A japán kétségkivül legelevenebb néptörzs a mongolfaj közt, s ha kormánya az idegenekkel sokoldalulag megindult közlekedését nem akadályozza, akkor a vasutak, gőzhajók, távirók stb. tényezői a haladásnak, csakhamar meghonosulnak e nagykiterjedésü országban, a keresztyénség is hóditó utat tör oda magának, ha az angolok s amerikaiak eszélyesen járnak el; mert itt a fegyver és erőszak nagyobb ellenállásra találna, mint a lomha chinai meghonosulhat, igen tekintélyes állást foglaland el.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése